W Sercu Polska

Polacy będą mądrzy albo ich nie będzie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

" Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić."

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Cywilizacja śmierci – kontynuacja nazistowskich planów zagłady

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

 Przypominamy

Przedstawiciele środowisk libertyńskich i lewackich orazwszelkiej maści ruchy feministyczne głoszą dziś, że aborcja jest tak naprawdękwestią wolnego wyboru kobiety, a możliwość legalnego jej dokonywania wielkimpostępem ludzkości. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie uzna tych haseł za prawdziwe. Warto jednak zastanowić się nad tym, gdzie tkwią korzeniedzisiejszego postępu cywilizacyjnego trafnie nazywanego cywilizacją śmierci.

„Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie dozapobieżenia przeniesieniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. (…) Wszystkieśrodki, które służą ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane albopopierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne.Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdejformie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobąjakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać zaniekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowospędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia (…)”.

Powyższy cytat nie jest kolejnym dokumentem UE utrwalającymtzw. tolerancję, choć poza troszkę archaicznym językiem niewiele różni się odunijnych przepisów. Jest to dokument noszący nazwę : „Sprawa traktowanialudności byłych polskich obszarów z rasowo – politycznego punktu widzenia” zdnia 25 listopada 1939r. Dziś zapewne unijni biurokraci nazwaliby go niecobardziej wzniośle, aczkolwiek zasadnicza treść i wydźwięk pozostałybyniezmienne. Adolf Hitler postanowił dokonać biologicznego wyniszczenia narodupolskiego, a powyższe wskazania były próbą wprowadzenia w życie tegozbrodniczego planu. Jednak nie tylko Polacy stanowili przedmiot biologicznejeksterminacji.


„Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będziemusiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczbyniemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnejludności kaukaskiej terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na razie leżyw naszym interesie powiększanie liczby Ukraińców jako przeciwwagi w stosunku doRosjan. Nie powinno to jednak doprowadzić do tego, ażeby Ukraińcy zajęlipóźniej miejsce Rosjan. Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dlanas rozmnażania się ludności, jest nagląco konieczne zaniechanie na wschodziewszystkich tych środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższenialiczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykęludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio,kino, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp., należy stale wpajać wludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno sięwskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebieza te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, któremogą grozić kobiecie przy porodzie itp. Obok tej propagandy powinna byćprowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych. Przemysłprodukujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie może byćkarane zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani teżspędzanie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzaniapłodu. Można wykształcić np. akuszerki lub felczerki w robieniu sztucznychporonień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większegozaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musibyć upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu chodzić wrachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagowaćdobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Niemoże mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji i choróbdziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy wtych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domówdziecka itp. (…) Całkowite biologiczne wyniszczenie Rosjan nie może tak długoleżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy w stanie sami zapełnić tegoterenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne narody objęłyby tenobszar, co również nie leżałoby w naszym interesie. Naszym celem przywprowadzaniu tych środków jest tylko, ażeby Rosjan o tyle osłabić, by nie moglinas przytłaczać masą swoich ludzi. (…) Nam Niemcom chodzi tylko o to, ażebynaród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy nie był on w stanie zagrażaćniemieckiemu przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają naswyżej wskazane drogi”.

Ten z kolei dokument to z kolei część akt sprawySS-Brigadefuhrera Carla Clauberga.

Powyższe dokumenty są doskonałym dowodem na to, że dzisiejsipropagatorzy antykoncepcji, aborcji, homoseksualizmu, wolnych związków ipornografii nie dokonali żadnego postępu, a wręcz przeciwnie. Cofnęli nas doponurej nazistowskiej rzeczywistości, chociaż opakowanej w piękne i szczytnehasła tolerancji, wolności i demokracji. Warto jednak pamiętać, że propagowaneprzez ONZ i UE projekty mające na celu zniszczenie tradycyjnej rodziny to nicnowego, ale jako istoty rozumne powinniśmy umieć wyciągać wnioski z tragicznejprzeszłości, a jeśli się tej sztuki nie nauczymy, to czeka nas powtórkahistorii.

 Paweł Lesiak

Za:  https://prostowoczy.blog.onet.pl/2009/04/

 17 Kwiecień 2009

 

Polecamy

Myśl Narodowa

„Przegląd narodowy”, październik 1908, rok I, nr 10.

Polska, przez cały ciąg swoich popiastowskich dziejów, nie miała ani pierwszorzędnych polityków, ani mężów stanu, którzy by wyraźne swe na jej losach wycisnęli piętno. Nie miała ich, bo ich nie wydawała, i chyba przybysz, jak Stefan Batory, krótkimi swymi rządami podniósł myśl polityczną na wyżyny zadań dziejowych.

Fakt ten tak bezsporny, tak bijący w oczy, a tak mało wyświetlony w swych przyczynach i skutkach, zasługiwałby na poważne, specjalne studium. Jedna wszakże jego przyczyna narzuca się sama przez się naszej uwadze i oświetla skośnym swym odblaskiem nawet czasy dzisiejsze. Jest nią słabość rządów w Rzeczypospolitej.

Polityków i mężów stanu wyższej miary powołuje do życia, zapładnia duchowo, wyrabia, potęguje i zużytkowuje na odpowiedniej arenie tylko rząd silny, pewny siebie, ciągły w swej tradycji, uzbrojony w należytą egzekutywę. Staje się on organem, skupiającym w sobie doświadczenia pokoleń, zdobywa na tej drodze zasób niewzruszonych pewników, całą zaś inicjatywę swą i energię zwraca na torowanie dróg nowych, prowadzących do urzeczywistnienia państwowych założeń i celów. Mężowie stanu wyrabiają się tylko w silnych organizacjach. Wybitny nawet umysł polityczny tylko wtedy zaważyć może na szali losów swego narodu, gdy znajduje odpowiednie dla siebie miejsce i odpowiedni warsztat w silnie zbudowanej machinie zbiorowej, działającej sprawnie i doskonalącej się wciąż dzięki nowym wkładom jego twórczości. Inaczej — mąż stanu lwią część swych wysiłków obracać musi na remont samej machiny, na usuwanie przeszkód i tarć wewnętrznych, łamie się z tymi przeciwnościami bardziej niż ze zwalczaniem trudności zewnętrznych, aż w końcu starga swe siły i staje wobec potomności niezrozumiany i niewytłumaczony, bo każdy jego krok daje się wyjaśnić tylko powikłanym splotem różnorodnych przyczyn, zamiast jednolitego i prostego celu, któryby w innych warunkach krokami jego kierował. Rola odpowiedzialna wymaga sprawnych narzędzi wykonawczych. Z chwilą kiedy mąż stanu staje się sam narzędziem w ręku machiny, którą powołany był sterować, nawa publiczna jest tym samem rzucona na falę losów, gubi swą drogę dziejową, a księga jej podróży niczego godnego naśladownictwa, ani dalszego doskonalenia potomności w spadku nie przekaże.
Więcej …

Historia

Do relacji z obchodów rocznicy Krwawej Niedzieli dodaję korespondencje z diecezji łuckiej, której ordynariuszem jest biskup Marcjan Trofimiak, oraz z Chełma.
Równocześnie ze smutkiem muszę stwierdzić, że Instytut Pamięci Narodowej, do którego rady wszedł Grzegorz Motyka, żarliwy sympatyk UPA, ani jednym słowem nie zająknął się na temat rocznicy. Na jego stronie internetowej też nie ma jakiejkolwiek informacji na ten temat. Czyżby IPN z Wołyniem zaczął postępować tak jak w czasach PRL instytucje państwowe postępowały z Katyniem?
Przeczytaj także w "Naszym Dzienniku" artykuł pt. "Wołyńskie pola śmierci".
Więcej …

Poleć naszą stronę znajomym !

Cytat na dziś

 TV Trwam NA ŻYWO w internecie !

Christus Vincit - TV

 Ks dr hab Piotr Natanek - Tylko kapłan katolicki uratuje świat"


 "Wzrusz, Boże, serce wolnego narodu, zrzuć zasłonę z jego oczu, aby wiedział, że wolność źle czynienia
jest znakiem niedoskonałości rządu, a nie prerogatywą wolności!" 
- Andrzej Zamojski na sejmie 1763 r.


"W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie." - Adam Jerzy książę Czartoryski
"Trudno znaleźć dwie bardziej przeciwstawne koncepcje religijne, które wyrastają pozornie ze wspólnego pnia. Ci spośród katolików , którzy wierzą w bajkę o wspólnym pniu chrześcijańskiego drzewa, z którego wyrastają gałęzie kolejnych wyznań - katolickiej, luterańskiej, zwinglańskiej, kalwińskiej, anglikańskiej itd. – zapominają, że odłamy protestantyzmu powstały w wyniku rebelii wymierzonej w jedność Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. Słyszy się dziś "należy szukać tego co łączy, a nie tego co dzieli..." Ale co może łączyć katolika z protestantem? Gdzie istnieje płaszczyzna realnego porozumienia dogmatycznego?" Św. Józef Sebastian Pelczar.

 "O tych mówi biskup Zwerger (1884): "Kto daje pieniądze na złą prasę, ten prowadzi wojnę przeciwko Kościołowi i nie może zwać się prawdziwym katolikiem", a biskup moguncki Ketteler posuwa się dalej i twierdzi, że kto względem prasy jest obojętny, ten nie ma prawa zwać się wiernym synem Kościoła.."


Utrata polskiej niepodległości jest w większym stopniu procesem zachodzącym fizycznie, a nie jest warunkiem odczuwalnym w psychice naszego narodu!
- zjw

"Nie można mówić, że chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego BOGA a kto tak twierdzi jest z punktu widzenia wiary katolickiej ignorantem albo heretykiem."
- Ks. Prof. MICHAŁ PORADOWSKI - TALMUD czy BIBLIA ?Strony Patriotyczne


"Nie dbaj o to żeś w ciężkie kajdany się dostał. Gdy Lud rzekł: Chce wolnym być! Zawsze wolnym został."
- Gen. Jakub Jasiński, 1790 


Polski Duch Narodowy związany jest z Tradycyjnym Katolicyzmem. Religię tą nadano nam na Chrzcie, i jej przez wieki bronili nasi Przodkowie. Jeśli odrzucimy Tradycję Katolicką, odrzucimy część Polskości. Judaizacja katolicyzmu, modernizm, ekumenizm, synkretyzm religijny są ogromnymi zagrożeniami dla Tradycji Katolickiej, a co za tym idzie - Tradycji Polskiej. Wierność Polskości to wierność Tradycji Katolickiej, a nie żadnym modernistycznym nowinkom czy judeochrześcijańskim eksperymentom. - Piort Marek


"Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz."
- Tomasz Urbaś
„Banki zostały poczęte w niegodziwej nierówności i zrodzone zostały w grzechu. Bankierzy są właścicielami Ziemi. Zabrać im wszystko, a zostawić im tylko prawo i zdolność emisji pieniądza, a jednym pociągnięciem pióra stworzą z niczego tyle pieniędzy i depozytów ,że odkupią- to co im właśnie odebraliście- natychmiast."
- Josiah Stamp

"Żyjemy w dramatycznych czasach, w których każdy ochrzczony musi mieć nadprzyrodzoną odwagę i apostolski zapał, by w ślad za przykładem świętych donośnym głosem bronić wiary – nie ulegając przy tym "racjom politycznym", jak zbyt często zdarza się w kościelnych kręgach"
- Roberto de Mattei

"Tragedia, która spadła na Polskę w 1989 roku w postaci “okrągłego stołu”, wolnych wyborów i rządu Mazowieckiego nie została jeszcze przez większość Narodu zrozumiana. Wszyscy się cieszyli, że komuna upadła. Polacy nie zdawali sobie sprawy z komedii w którą zostali uwikłani w sposób z góry zaplanowany. Ta komedia może się zakończyć tragicznie dla Narodu Polskiego, tragicznie na dziesiątki, a może nawet na setki lat."
- Jak zgotowano krzyż Narodowi Polskiemu


„I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie”. - Zbigniew Herbert
„Zwycięstwa nad agenturami nie odnieśliśmy wcale. Agentury, jak jakieś przekleństwo, idą dalej bok w bok i krok w krok. Cały szereg ludzi zajmujących w państwie naszym wysokie stanowiska przeszedł przez służbę szpiegowską u obcych, nasze partie polityczne szpiegowały płatnie na rzecz obcych, a nawiązane wówczas kontakty pozostają do dziś dnia nie zerwane – wypłacone wówczas rachunki znajdują się do dziś dnia w dossier obcych gabinetów. Podczas kryzysów strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych co służą obcym…”
- Marszałek Józef Piłsudski

"Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inną zrozumieć ją, a jeszcze inną wszczęcie działania. Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub zastosowana."

POPP, czyli Pełniący Obowiązki Polskiego Prezydenta

"Krzyż na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego – upamiętniający dzień 10 kwietnia 2010 r. – powinien tam pozostać. I nie z tego powodu, jak to od samego początku różni i przeróżni twierdzą, że pod Smoleńskiem w katastrofie prezydenckiego samolotu zginęło 96 „wybitnych rodaków” – inni mówią „wybitnych Polaków” – lecz dlatego, że ludzie nie zdający sobie sprawy z tego co się faktycznie wydarzyło w tym dniu postawili tam ten Krzyż - również nie zdając sobie z tego sprawy - w istocie jako zapowiedź wejścia do tego pałacu Polaków służących Narodowi Polskiemu, a nie innym nacjom."
- Józef Bizoń


"Głównie dzięki robocie wolnomularstwa przeżyliśmy blisko dwustuletni okres wytężonej w dziedzinie politycznej produkcji doktryn, dogmatów sekciarskich, "izmów" wszelkiego rodzaju. Umysł ludzki tak się już wdrożył w to, że każda polityka musi wychodzić z jakiejś oderwanej doktryny, a każda organizacja polityczna być mniej lub więcej sektą, że nawet reakcja narodowa na to rozpanoszone sekciarstwo usiłowała czasami wytworzyć doktrynę, dla przeciwstawienia jej innym doktrynom, które zwalczała."
- Roman Dmowski

"Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej" - z deklaracji Kongregacji Nauki Wiary z 26.XI.1983 r.).
"Albo Polska będzie wielka, albo przestanie istnieć. Nie stać nas nawet na średniość. To będzie zadanie dla Waszego pokolenia. Jesteście je winni również cieniom tych, którzy zginęli w nierównej walce w pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej."
– dr Dariusz Ratajczak

"Tymczasem patrzmy co dalej robi PO i organy państwa od niego zależne.
Bo: Quis custodiet ipsos custodes?"

[łac., któż pilnować będzie samych strażników? (kto kontrolować będzie kontrolerów?) ]
"Żądamy usunięcia żydowskich symboli z POLSKICH urzędów państwowych !"
- Menora i gwiazda Dawida

„Nie chcemy Kościoła, który, jak piszą gazety zmienia się wraz ze światem. Chcemy Kościoła, który zmieni świat”. 
- Gilbert Keith Chesterton

 "Orędzie Chrystusa, dziś tak jak wczoraj, nie może dostosować się do logiki tego świata, ponieważ jest proroctwem i wyzwoleniem, jest ziarnem nowej ludzkości, która wzrasta i dopiero na końcu czasów będzie miała swą pełną realizację"
-  Benedykt XVI.


"Nie buduje się lub wspiera koncepcji raju na ziemi".
- Roman Rybarski


"... Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"
- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński

 "Jeśli postępujesz,tak jak większość ludzi, to zatrzymaj się i zastanów, gdzie zrobiłeś błąd"

- Marek Dziewiecki 
"Wzywamy, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia swych konstytucyjnych obowiązków ochrony suwerenności i interesów państwa polskiego oraz przestrzegania Konstytucji." czytaj więcej
Zareklamuj nas przez Gadu-Gadu, naszą-klasę lub inny komunikator – ustawiając czasami w swoim opisie www.wsercupolska.org ,
lub poprostu wyślij artykuł, który lubisz znajomemu.


Radio "ObWiePolak"  kliknij tutaj

Telewizja "ObWiePolak"  kliknij tutaj  
Powiadamiacz
Powiadom znajomych o tym serwisie!
wyślij email
Możesz podać kilku odbiorców po otwarciu programu pocztowego
 

POTRZEBUJE CIEBIE
ABYŚ SIĘ OBUDZIŁ
ABYŚ OBUDZIŁ INNYCH
ŻEBYŚ POCZUŁ WOLNOŚĆ
BY NIKT NIE MYŚLAŁ ZA CIEBIE
BY CHRONIĆ POLSKĘ
I NIE DAĆ JEJ ZGUBIĆ


W Sercu Polska na facebook

Warto przeczytać

Naukowy przyczółek partii Gazpromu w Polsce inauguruje działalność.


I. Werbunek rozpoczęty!

Jak donosi piórem Artura Bazaka portal wPolityce.pl, na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się pierwsza tura naboru na przyszłych rosyjskich agentów wpływu, mających docelowo funkcjonować w charakterze ekspertów w polskiej branży surowcowo - energetycznej.

Chodzi, rzecz jasna, o umowę stypendialną dla doktorantów zawartą w maju 2010 roku między UW a przedsiębiorstwami Gazprom Export i Europol Gaz. Z tej okazji uczelnię odwiedził wówczas nie byle kto, bo sam wice-szef Gazpromu i zarazem przewodniczący Rady Nadzorczej Europol Gazu, Aleksander Miedwiediew. Program stypendialny przewiduje „finansowanie badań naukowych dotyczących zagadnień stosunków międzynarodowych, w szczególności współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie biznesu, zarządzania, ochrony środowiska i gospodarki energetycznej itp.” (§ 1 p.3 Regulaminu) Łączna kwota wyłożona na projekt wynosi 432 tys. złotych. W każdej edycji wyłanianych będzie dwóch stypendystów (w ostatniej – trzech), którzy przez okres dwóch lat będą otrzymywali miesięcznie 2.000 zł (zwolnionych od podatku dochodowego). Jak łatwo wyliczyć, na stypendium załapie się łącznie 9 doktorantów w czterech edycjach.

Więcej …

WSP

"Myśli nowoczesnego Polaka"

"Kościół, Naród i Państwo"

Komentarze należą do osób które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść. Odpowiedzialność za zawartość zewnętrznych połączeń z siecią www spoczywa na osobach lub instytucjach, które oddały je do publicznej elektronicznej dyspozycji.

Naciskając na obrazek, można złożyć podpis pod listem - protestem do Premiera w sprawie jego pogróżek pod adresem IPN.


Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 580 gości 

Odsłon : 10884561